Regionaal project

Regionaal verkeer belast vaak het verkeersnetwerk in Woerden. Dat geeft overlast en daarom onderzoeken we of- naast de lokale Gildenbrug of Rietveldbrug –  een regionale verbinding tussen A12 en de N458 aan de noordkant van de Oude Rijn haalbaar en zinvol is. Specifiek gaat het om het Molendijktracé.

Om te kunnen bepalen of een regionale verbinding op het Molendijktracé haalbaar en zinvol is, starten we een verkeersonderzoek. Ook denken we actief mee in Rijks-en regionale projecten, verkennen we met regionale partijen een gezamenlijke voorkeur en bekijken wat de regionale verbinding betekent binnen de omgevingsagenda van de gemeente Woerden.

De resultaten van deze stappen zullen wij via dit platform delen en zullen naar verwachting in september worden afgerond.

Inhoud

Een belangrijk uitgangspunt bij het bepalen of een regionale verbinding op het Molendijktracé zinvol en haalbaar is, is dat gemeente Woerden dit niet als een zelfstandig project zal oppakken en bekostigen. Het gaat hier om een regionaal verkeersvraagstuk dat we met de regio en in samenhang met rijksprojecten oppakken. Specifiek gaat het om het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) -onderzoek A12 en de MIRT Verkenning Bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling Ring Utrecht. De verkenning naar een regionale verbinding op het Molendijktracé loopt parallel met de eerste fase van deze MIRT-projecten.

Wat gaan we allemaal doen?

  1. We onderzoeken de verkeerseffecten van de Molendijkvariant in een regionaal verkeersmodel. Dat doen we om goed zicht krijgen hoe deze Molendijkvariant verkeerskundig werkt. We zullen dit in samenhang bekijken met een Gilden- of Rietveldbrug. Belangrijk om daarmee te bepalen hoeveel regionaal verkeer zo buiten Woerden blijft, welk effect de verbinding heeft op de Woerdense verkeersafwikkeling en wat de verbinding doet voor de regionale partijen.

  2. We nemen deel in rijks- en regionale processen. De Rijksoverheid (ministerie Infrastructuur en Waterstaat) voert nieuwe studies uit naar de Ring Utrecht en de A12 in relatie tot de ruimtelijke ontwikkelingen. Het college van Woerden zal in deze processen aandacht vragen voor de regionale verbindingen en daarin ook het onderzoek naar de Molendijkvariant meenemen.

  3. We verkennen met omliggende gemeentes, Provincie Utrecht en Zuid-Holland en regio Midden-Holland of we kunnen komen tot een gezamenlijke voorkeur voor een regionale verbinding aan de westzijde van Woerden, waaronder zo mogelijk de Molendijkvariant.

  4. We leggen een relatie met de omgevingsagenda van Woerden. Het college gaat aan de slag met de omgevingsagenda, waarin ook de opgave en keuzes voor Woerden-West in kaart worden gebracht. We zullen het Molendijktracé ook in dat licht bekijken.

De Molendijkvariant werken we nog niet technisch uit. Wel zullen we met partijen op en langs het tracé overleg voeren om zicht te krijgen op de ruimtelijke inpassingsopgave en over eventuele fasering.

 

 

0 Files: