Brug Woerden-West

Het project Brug Woerden-West betekent concreet een nieuwe brugverbinding in Woerden-West over de Oude Rijn om de verkeersproblemen op de route Rembrandtlaan-Boerendijk te verlichten, het verkeersnetwerk robuuster te maken en de doorstroming te verbeteren.

Wij willen je goed informeren en laten meedenken in het ontwerpproces

 

Periode  voor 4 april 2019

De verkeersafwikkeling in Woerden-west is al een langlopende discussie. Door onvoldoende draagvlak is een randweg tot op heden niet gerealiseerd. In 2017 is de discussie over de verkeersafwikkeling in Woerden west weer nadrukkelijk op de agenda gezet. De raad heeft op 2 oktober 2017 opdracht gegeven om vergelijkend onderzoek uit te voeren naar zeven varianten voor een westelijke randweg. Dit vergelijkend onderzoek is in het voorjaar 2018 aangeboden aan de raad. Met de informatie uit deze onderzoeken konden de fracties in aanloop naar de verkiezingen van maart 2018 een standpunt innemen over de westelijke randweg. Wil je meer weten over dit onderzoek? Lees het hele onderzoek dan terug.

Na de verkiezingen in 2018 zijn er afspraken in de coalitie gemaakt en verwoord in het coalitieakkoord. Voor dit project betekent dit dat er vooralsnog geen westelijke randweg komt. Wel wil het college de verkeersproblemen op de route Rembrandtlaan-Boerendijk verlichten, het verkeersnetwerk robuuster maken door een extra  brug aan te leggen over de Oude Rijn en die aansluiten op de Hollandbaan. In de begroting is door de raad daarvoor geld gereserveerd vanaf 2022.

Periode van 4 april 2019 - 23 januari 2020

Het College en gemeenteraad hebben een voorkeur uitgesproken voor een brug ter hoogte van de Gildenweg, de zogenaamde Gildenbrug. Deze voorkeur is gebaseerd op het eerder uitgevoerde onderzoek waaruit blijkt dat dit alternatief een goede bijdrage levert aan de genoemde doelen en een stuk minder kost dan de andere alternatieven. Of dit tracé ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd en de voorkeur houdt moet in de periode waarin het project verder wordt ontwikkeld. De raad heeft besloten dat in het onderzoek door het projectteam intensief geparticipeerd wordt met de  bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De gemeenteraad heeft dit besluit genomen door akkoord te gaan met de startnotitie tijdens de raadsvergadering  4 april 2019. Meer weten of het genomen besluit? Lees dan de startnotitie.

Het uitgevoerde onderzoek conform de vastgestelde startnotitie heeft niet alleen inzicht gegeven in wat het realiseren van een Gildenbrug ofeen Rietveldbrug in de praktijk betekenen en een discussie opgeleverd over de raakvlakken tussen de toekomstige ontwikkelingen in Woerden i.r.t. de locatie van de brug, maar heeft ook geleid tot twee nieuwe alternatieven. Het gaat om het alternatief Rietveldbrug-West en de Rembrandtbrug. Beide alternatieven zijn aangedragen door de adviesgroep. Het alternatief Rietveldbrug-West was eenvoudig uit te werken en te beoordelen. Voor het alternatief Rembrandtbrug lag dat anders. Vanwege de complexe inpassing en de ruimtelijke impact is dit alternatief in deze fase alleen op hoofdlijnen onderzocht. Wel blijkt dat dit alternatief duidelijk het beste helpt voor de verkeersdoelstelling dan de andere alternatieven maar l een stuk duurder is.

Periode 23 januari 2020 - mei 2020

Conform het raadsvoorstel van het college en het advies van de adviesgroep heeft de raad 23 januari jl. besloten om - voordat er een definitieve keuze gemaakt wordt - het alternatief Rembrandtbrug eerst gelijk waardig wordt uitgewerkt. In de komende maanden doorlopen we een aantal ontwerpstappen en betrekken we de omgeving weer intensief bij deze fase. Via dit platform houden we iedereen op de hoogte van de voortgang, bijeenkomsten, onderzoeken en ontwerpen.

Heb je vragen? Neem gerust contact op met Len Hazeleger

Cookie-instellingen