Brug Woerden-West

Het project Brug Woerden-West betekent concreet een nieuwe brugverbinding over de Oude Rijn tussen Rietveld en de Hollandbaan om de verkeersproblemen op de route Rembrandtlaan-Boerendijk te verlichten en het verkeersnetwerk robuuster te maken.

Wij willen je goed informeren en laten meedenken in het ontwerpproces

 

De verkeersafwikkeling in Woerden-west is al een langlopende discussie. Door onvoldoende draagvlak is een randweg tot op heden niet gerealiseerd. In 2017 is de discussie over de verkeersafwikkeling in Woerden west weer nadrukkelijk op de agenda gezet. De raad heeft op 2 oktober 2017 opdracht gegeven om vergelijkend onderzoek uit te voeren naar zeven varianten voor een westelijke randweg. Dit vergelijkend onderzoek is in het voorjaar 2018 aangeboden aan de raad. Met de informatie uit deze onderzoeken konden de fracties in aanloop naar de verkiezingen van maart 2018 een standpunt innemen over de westelijke randweg. Wil je meer weten over dit onderzoek? Lees het hele onderzoek dan terug.

Na de verkiezingen in 2018 zijn er afspraken in de coalitie gemaakt en verwoord in het coalitieakkoord. Voor dit project betekent dit dat er vooralsnog geen westelijke randweg komt. Wel wil het college de verkeersproblemen op de route Rembrandtlaan-Boerendijk verlichten en het verkeersnetwerk robuuster maken door een extra  brug aan te leggen over de Oude Rijn en die aansluiten op de Hollandbaan. In de begroting is door de raad daarvoor geld gereserveerd vanaf 2022.

Het College en gemeenteraad hebben een voorkeur uitgesproken voor een brug ter hoogte van de Gildenweg, de zogenaamde Gildenbrug. Deze voorkeur is gebaseerd op het eerder uitgevoerde onderzoek waaruit blijkt dat dit alternatief een goede bijdrage levert aan de genoemde doelen en een stuk minder kost dan de andere alternatieven. Of dit tracé ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd en de voorkeur houdt moet blijken in de komende maanden waarin het project verder wordt ontwikkeld. Het alternatief Gildenbrug wordt vergeleken met en getoetst aan een brug en wegverbinding ten oosten van de RWZI. De raad heeft besloten dat beide varianten worden uitwerkt door een projectteam waarbij intensief participatie van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties plaats vindt. De gemeenteraad heeft dit besluit genomen door akkoord te gaan met de startnotitie tijdens de raadsvergadering  4 april jl. Meer weten of het genomen besluit? Lees dan de startnotitie.

Het project geven we vanaf nu de naam Brug Woerden-west.

In de periode tot en met september 2019 doorlopen we een aantal ontwerpstappen. Lees alles over deze stappen en wat we daarin precies doen.

En verder...